VRIJWILLIGERSBELEID


Het vrijwilligersbeleid bestaat uit voorwaarden en richtlijnen die nodig zijn om vrijwilligers binnen de LETS ruilwinkel beter te kunnen laten functioneren. Zij kunnen op die manier in hun werkzaamheden beter tot hun recht komen en krijgen de kans om hun eigen persoonlijke doeleinden na te streven. Zo worden ook de doelstellingen van de LETS ruilwinkel bereikt.

Uitgangspunten:
– Vrijwilligers moeten de doelstellingen van LETS ruilwinkel kunnen en willen ondersteunen.
–  De ene vrijwilliger is de andere niet. Capaciteiten en beschikbaarheid kunnen sterk uiteen ­lopen. Dat geldt ook voor de motivatie. Wij willen als
organisatie hiermee rekening houden en zo de juiste vrijwilliger op de
juiste plaats krijgen.
–  Vrijwilligers werken vooral voor hun plezier. Het werk moet dus niet alleen
zinvol zijn, maar ook prettig en interessant.

Takenpakket:
De LETS ruilwinkel bepaalt in overleg met de vrijwilligers voor welke taken zij worden ingezet. In de taakomschrijving is vastgelegd welke werkzaamheden vrijwilligers kunnen verrichten. Dit wordt vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst.

Werving:
Er zijn verschillende manieren van werven: de persoonlijke benadering, contact met organisaties/instellingen, een schriftelijke oproep via de lokale media, het organiseren van speciale voorlichtingsbijeenkomsten en het plaatsen van vacatures op de eigen website.
In de vacature staan de kwaliteitseisen die nodig zijn. Verder is het van belang om in te spelen op de motieven en belangen van de vrijwilliger. Wij leven in een tijd waarin mensen bewuster kiezen en zich niet meer vanzelfsprekend beschikbaar stellen. De voordelen van het vrijwilligerswerk (ontplooiingskansen, status of het opdoen van ervaring) en die van de organisatie (prettige werksfeer, collegiale samenwerking) worden in de vacature belicht.

Selectie:
Niet iedereen is voor elk type vrijwilligerswerk geschikt. In principe hoort vrijwilligerswerk laagdrempelig te zijn. Dat betekent echter niet dat er geen eisen aan vrijwilligers gesteld mogen worden. Vrijwilligerswerk wordt immers verricht met een bepaald doel of voor een bepaalde doelgroep. Selecteren betekent passen en meten. Het soort werk, de kwaliteiten en geschiktheid van de vrijwilliger zijn hierbij doorslaggevend.

Introductie en proefperiode:
Een goede inwerkperiode is voor vrijwilligers van groot belang. Wij gaan uit van een proefperiode van twee maanden, waarin de vrijwilliger en de organisatie bekijken of het klikt ten aanzien van het werk en de samenwerking.
Het hart van de meeste vrijwilligers ligt bij de uitvoering van het beleid. Om goed hun werk te kunnen doen, worden zij hierover mondeling geïnformeerd.

Inspraak
Om vrijwilligers te stimuleren om aan besluitvorming rond hun werk en hun positie deel te nemen, hebben zij:
– Inspraak met betrekking tot het verbeteren van: de werkuitvoering, de
positie van de vrijwilligers en de condities voor dit werk, de communicatie
tussen vrijwilligers en anderen in de organisatie.
– Inspraak om elkaar te motiveren en zo te laten blijken dat de vrijwilligers ook
echt serieus worden genomen.
– Inspraak van vrijwilligers is geregeld tijdens het maandelijkse werkoverleg.

Deskundigheidsbevordering:
Van vrijwilligers wordt verwacht, dat zij zich zo goed mogelijk inzetten in hun werk. Daarbij gaat het zowel om continuïteit als kwaliteit. Het spreekt voor zich dat vrijwilligers ontplooiingskansen krijgen. De LETS ruilwinkel kan scholing in verschillende vormen aanbieden. Scholing richt zich meestal op verbetering van kennis, houding en (communicatieve)vaardig­heden.

Vrijwilligersbudget:
Vrijwilligerswerk kost geld: ondersteuning en begeleiding, activiteiten, scholing, verzekeringen, activiteiten en festiviteiten. Het gaat om relatief kleine bedragen. De kosten van het vrijwilligerswerk zijn begroot.

DEEL DEZE PAGINA