Beleidsplan LETS Ruilwinkel 2017-2021BELEIDSPLAN LETS RUILWINKEL  DORDRECHT

DORDRECHT  2017 – 2021 

INHOUDSOPGAVE

 1. INLEIDING
 2. SAMENVATTING / SPEERPUNTEN
 3. ONTSTAAN VAN LETS RUILWINKEL DORDRECHT
 4. DOELSTELLING
 5. WERKWIJZE:   Sociaal Investeren
 6. ACTIVITEITEN
 7. SAMENWERKING
 8. FINANCIEN

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2017-2021 van het vrijwilligersproject LETS* Ruilwinkel Dordrecht.

In dit plan willen wij voor de komende jaren de richting aangeven die wij met dit project op willen. Op welke terreinen wij actief willen zijn en wie wij als onze klanten zien. Wat deelnemers, vrijwilligers en participanten bij ons kunnen brengen zowel als halen en wat wij daarin willen/kunnen bieden.

De LETS Ruilwinkel is onderscheidend in haar doelstellingen en in haar manier van werken, haar verbindingen en haar meerwaarde voor individuele burgers en groepen. De winkel is een prettige en inspirerende plek voor buurt en wijkbewoners, maar ook voor vrijwilligers,  participanten en mensen in opleidingen. Of het nu een zinvolle dagbesteding betreft, het leren van de Nederlandse taal in de praktijk, inburgering of het behalen van een diploma. Het kan allemaal in en bij de LETS Ruilwinkel Dordrecht

De winkel is een dynamische en gezellige ruil- en ontmoetingsplek in de wijk Krispijn in  Dordrecht. In dit plan willen wij duidelijk maken waar wij voor staan en wat wij doen. Wij baseren ons hierbij op de methode van het ‘Sociaal Investeren’.

De doelstellingen van de LETS Ruilwinkel zijn nog immer actueel en van kracht. In willekeurige volgorde: het duurzaam gebruik van goederen bevorderen, ontmoeting bevorderen en buurtcohesie stimuleren, persoonlijke groei en zinvolle dagbesteding bieden, het bestrijden van de gevolgen van armoede.

Er zijn in Nederland initiatieven die lijken op wat wij doen of onderdelen ervan. Circulaire economie, recycling van artikelen en stimuleren van duurzamer gebruik van grondstoffen. Weggeefwinkels en tweedehands of tweede-kans markten, digitale burenhulp en sociale media.

Dit zijn allemaal fenomenen die voortkomen uit de huidige, steeds meer vervreemdende, maatschappij. Er is ook steeds meer (digitale) communicatie en steeds minder (persoonlijk) contact.

LETS Ruilwinkel is een middel om, op basis van ruilen, niet alleen te verbinden, maar ook oefenplek te zijn voor het opdoen van werkervaring en leren van Nederlandse taal, mensen weer vertrouwen te laten krijgen en in eigen kunnen en mogelijkheden. Dit is een prima praktische manier gebleken om doelen in relatie tot elkaar te zien en te versterken. Misschien zelfs wel in tegenstelling tot wat anderen doen.

Het bestuur van de LETS ruilwinkel draagt zorg voor het voortbestaan van de winkel c.q.  het vervullen van voorwaarden die het draaien van de winkel mogelijk maken alsmede het bewaken van de doelstellingen. Dit doet het bestuur niet alleen, maar met de hulp van samenwerkingspartners en vele vrijwilligers.

De komende jaren gaan we weer flink aan de slag om aan onze doelen te werken.

LETS DO IT!!

Stichting Vrienden van de LETS Ruilwinkel

Het bestuur

Dordrecht, januari  2017

* LETS betekent Lokaal Economisch Transactie Systeem

1.         Samenvatting en speerpunten

LETS Ruilwinkel is een non-profit vrijwilligersproject op ideële en zeer praktische grondslag. Wij staan voor Duurzaam handelen en RUILEN d.w.z. handel zonder geld  maar wel met tegenwaarde in punten. Dit is nodig om van ruilen geen huilen te maken maar eerlijke, voor iedereen toegankelijke, gelijkwaardige handel.
Onze doelen zijn bevorderen van duurzaamheid, bestrijding van de gevolgen van armoede,  verbinden van mensen en het bieden van perspectief aan mensen die dit, om wat voor reden dan ook, niet hebben of zijn kwijtgeraakt.

Het ruilen van artikelen zorgt voor een zuiniger gebruik van schaarser wordende grondstoffen.

Omdat je in de winkel geen geld nodig hebt zijn wij laagdrempelig en toegankelijk, maar ook gelijkwaardig en respectvol voor iedereen. Dit maakt op zijn beurt van de winkel een bijzondere plek die geschikt is voor mensen om dingen al doende te leren, jezelf  te ontwikkelen, zinvolle dagbesteding te hebben, taalvaardigheden te leren of gewoon voor jezelf erachter te komen ‘Ik kan ook wat’.

Wij hanteren de integrale en bewezen effectieve methode van het Sociaal Investeren: van Meegaan naar Meedoen naar Meewerken. Het ontwikkelen van Eigen Kracht bij mensen als basis om een positief zelfbeeld te ontwikkelen en eigen problemen beter aan te kunnen of ermee om te kunnen gaan.

Wij beheren met een enthousiast team vrijwilligers een gezellige ontmoetingsplek en leuke vintage winkel waar 5 dagen per week intensief wordt geruild.

Onze speciale aandacht is deze beleidsperiode gericht op:

1.      Verder ontwikkelen en promoten van duurzaamheid en bijbehorend bewustzijn bij Dordtenaren.

2.      Via meer verbindingen tussen mensen meerwaarde te leveren aan tolerantie, respect en verdraagzaamheid om een fijnere samenleving te bereiken.

3.      Een grotere of tweede LETS Ruilwinkel in Dordrecht. We groeien uit het huidige pand.

Een tweede of grotere winkel vraagt meer vrijwilligers en meer begeleidingsuren van de MEE Drechtsteden beroepskracht.

4.      Bereiken van financiële zekerheid door te werken aan meerjarenafspraken met financiers, stakeholders, sponsors en begunstigers.

Deze kernboodschap en speerpunten staan uitgewerkt op de pagina’s hierna.

2.         Ontstaan van LETS Ruilwinkel Dordrecht

Uit een gesprek dat oprichtster Gabrielle Kocken in 2009 over het LETS concept heeft is het idee ontstaan om in Dordrecht een LETS Ruilwinkel te starten.

De basis van het idee is het ruilen van goederen en diensten zonder geld. Goederen tegen diensten ruilen of andersom is ook mogelijk. Er waren op dat moment al meerdere ruilwinkels, zoals bij nader onderzoek bleek. De LETS ruilkringen en winkels zijn intussen al 25 jaar een levendig gebeuren in Nederland.

Met het idee van ruilen van goederen en diensten ging Gabrielle aan de slag. Zij zag dat de LETS Ruilwinkel  een respectvolle oplossing bood om armoede te bestrijden, mensen samen bracht, buurt cohesie promoot en duurzaamheid daadwerkelijk en voor iedereen begrijpelijk in praktijk brengt.

Samen met de Hans Petri School, waar op dat moment de latere wethouder Bert van de Burgh directeur was, werd een geschikte locatie gevonden na een enthousiast en zeer vruchtbaar contact met de woningstichting Trivire.

Per 1 januari 2012 was de Hans Petri School niet meer in de gelegenheid om de LETS Ruilwinkel Dordrecht financieel te ondersteunen. Door het wegvallen van Europese subsidies en het gegeven dat de Dordtse Welzijns Organisatie (DWO) de LETS Ruilwinkel Dordrecht niet volledig kon ondersteunen is een proces van verzelfstandiging van de LETS Ruilwinkel gestart.

LETS betekent Lokaal Economisch Transactie Systeem

Het ruilen van goederen en diensten op lokaal niveau door wijkbewoners onderling. Er wordt geen geld gebruikt, de transacties worden bijgehouden en verrekend door middel van een puntensysteem. Een eeuwenoud concept dat burgers van elke achtergrond en leeftijd bij elkaar brengt, dat heet in de volksmond : ruilhandel!

In december 2011 is de Stichting Vrienden van de LETS Ruilwinkel opgericht.

De Stichting Vrienden van de LETS Ruilwinkel wordt gevormd door vrijwilligers. Aanvankelijk heeft het bestuur zich voornamelijk gericht op het financieel ondersteunen van de LETS Ruilwinkel, het aanvragen van subsidies en het verwerven van fondsen en dergelijke. Inmiddels is het bestuur inhoudelijk meer betrokken bij de activiteiten van de LETS Ruilwinkel.

De Stichting treedt naar buiten toe op als vertegenwoordiging en rechtspersoon van de LETS Ruilwinkel.

3.         Doelstellingen

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de LETS Ruilwinkel ziet het als een belangrijke taak ervoor te zorgen dat de LETS Ruilwinkel goed en verantwoord aan haar doelstellingen kan werken. Dit betekent dat het bestuur zorg draagt voor alles wat nodig is om de winkel te kunnen laten draaien. In het kort draait het om een goede locatie waar het allemaal kan plaatsvinden, geld voor de exploitatie, begeleiding en zorg voor de omstandigheden waaronder de vrijwilligers en participanten in de winkel werken en inhoudelijke ondersteuning via werk- en projectontwikkeling.

De huidige winkel is gevestigd op een prachtige locatie maar wordt helaas te klein. We hebben de laatste 2 jaar steeds meer te maken met opslagproblemen, ruimtegebrek en logistieke problemen.  De winkel wordt steeds drukker en het aantal ruiltransacties, participanten en klanten groeit al sinds de start van de winkel sterk. Een speerpunt voor de komende tijd is dan ook uitbreiding. Hiervoor zijn 2 keuzemogelijkheden een  2e Ruilwinkel òf een groter pand.

Wij geloven sterk in het huidige concept van de LETS Ruilwinkel. Dit moet zonder meer worden gehandhaafd en uitgebreid. Hiermee bedoelt het bestuur expliciet aan te geven dat voor uitbreiding niet wordt gedacht en gestreefd naar een zogenaamde on-line ruilwinkel. Dit spoort niet met de sociale en verbindende doelstellingen van de Ruilwinkel.

1.         Doelstellingen
Het beleid van de LETS ruilwinkel berust op aantal doelstellingen die bedoeld zijn om de maatschappij een positieve impuls te geven.
Deze doelstellingen hebben wij gezamenlijk geformuleerd.

a. Duurzaam gebruik van goederen bevorderen/tegengaan van grondstoffen verspilling.
De LETS Ruilwinkel stimuleert het hergebruik van goederen, verlenging van gebruiksduur van artikelen en daarmee vermindering van de groei van de “afvalberg”. Milieubewustzijn wordt hiermee vergroot.

b. Mensen verbinden en buurtcohesie stimuleren.
Het ruilen van producten en diensten brengt diverse wijkbewoners, jong en oud, man en vrouw, autochtoon en allochtoon op een gelijkwaardige wijze samen. De LETS Ruilwinkel stimuleert daardoor ontmoetingen en sociale samenhang in de wijk. De winkel is een druk gebruikte ontmoetingsplek voor velen. Komt een bezoeker niet om te ruilen? Dan is er de mogelijkheid voor een praatje aan de (inloop) koffietafel of het terras.

c. Het bestrijden van de gevolgen van armoede.
Het LETS ruilsysteem is een concreet middel om iets aan de gevolgen van armoede te doen. Zonder liefdadigheid en met een keuzemogelijkheid voor de persoon die geen geld heeft voor de aanschaf van goederen.

d. Bieden van ontwikkelingsperspectief
Via het concept van een winkel kunnen vrijwilligers actief bezig zijn door de winkel draaiend te houden en vaardigheden te leren die hiermee samenhangen. Maar ook samenwerking, het gevoel van ook iets te kunnen, groei van zelfvertrouwen en vaardigheden en het oefenen van de Nederlandse taal in de praktijk zijn van belangrijke meerwaarde voor mensen.

De LETS Ruilwinkel biedt de praktische mogelijkheden om andere mensen bij de winkel te betrekken en om actief te (blijven) meedoen en meetellen in de maatschappij.

4.   Werkwijze    –   de methodiek Sociaal Investeren

De methode van Sociaal Investeren is in onze ogen de beste keuze om integraal, dat wil zeggen in onderling verband, aan al onze doelen te werken. Doelen staan immers nooit op zichzelf . Zij zijn met elkaar verbonden en hebben invloed op elkaar. Het een kan vaak niet zonder het ander. Dit betekent dat alleen met een integrale methode, een aanpak die oog heeft en rekening houdt met die invloed en samenhang met elkaar, goed aan gestelde doelen kan worden gewerkt. Zodanig dat ze elkaar versterken en niet ‘in de weg zitten’ of tegenwerken. We leggen hier de aanpak, die is bedacht en ontwikkeld door Akwadraat* uit.

Sociaal Investeren
Het werken aan een positieve spiraal met als ijkpunt de toename van betrokkenheid. Expertise opgebouwd in de praktijk met het vergroten van participatie en betrokkenheid laat de sleutelbegrippen zien die van belang zijn.

Doel
Gezamenlijk werken aan de leefbaarheid in buurt, wijk of stad door het vergroten van de betrokkenheid.

lJkpunt
Nemen betrokkenheid en participatie van mensen toe?

Aanpak
Procesmatig: van Meegaan > naar meedoen> naar meewerken.
Werken vanuit kansen en mogelijkheden.
Werken aan trots zijn op de wijk.
Werken aan saamhorigheid.
Gevolg: de betrokkenheid en saamhorigheid worden vergroot en de medeverantwoordelijkheid neemt toe.

Sleutelbegrippen in deze aanpak

ontmoeting en contacten
signalen / activiteiten in samenhang
open groepen en oefenplaatsen.
vrijwilligersbeleid
Verantwoording afleggen
transparant verslag
gesprekken met sleutelpersonen naar aanleiding van transparant verslag en ontwikkelingen in het werk.

5.    Activiteiten

Duurzaam gebruik van goederen
De winkel is een plaats voor het inleveren van artikelen die men niet (meer) gebruikt. Deze artikelen kunnen vervolgens worden ‘gekocht’ door anderen die ze wel nodig hebben. Het gaat dus om een  wisseling van eigenaarschap door middel van een puntensysteem. Verbetering van de kwaliteit van leven op een gelijkwaardige en respectvolle manier en zonder gebruik van geld. Niemand hoeft zich beter of slechter te voelen dan een ander. De LETS Ruilwinkel is een plek waar wordt samengekomen om deel te nemen en mee te doen aan goederenruil.
In cijfers (2016):

 1. Inname van gemiddeld 26 klanten per dag à 8 artikelen = 208 artikelen per dag =  52.000 artikelen per jaar.
 2. Uitgifte aan gemiddeld 23 klanten per dag à 7 artikelen = 161 artikelen per dag = ca. 40.250 artikelen per jaar.
 3. 11.750 artikelen komen niet terug in het ruilproces in de winkel.
 4. 6.500 artikelen, voornamelijk kleding en schoenen, gaan door naar goede doelen of recycling bedrijven die specifieke (grond)stoffen opnieuw geschikt maken voor verwerking of opnieuw op de markt brengen. Bijvoorbeeld Gebotex, Leger des Heils, Detentie Centrum
 5. Dit betekent dat 5.250 artikelen worden gescheiden en afgevoerd naar de vuilnisbelt.
 6. Dat wil zeggen dat 10 % van het totale aanbod bij LETS Ruilwinkel op de afvalberg komt.
 7. Deze cijfers zijn van januari t/m december 2016.

Mensen samenbrengen en buurtcohesie stimuleren
De LETS Ruilwinkel als ontmoetingsplek op een informele, duurzame, 5 middagen per week open, manier komt absoluut tegemoet aan een behoefte in Krispijn/Dordrecht. Vele Dordtenaren ontmoeten elkaar wekelijks bij de winkel. Het gaat om tientallen ontmoetingen per week.

Dienstenruil en Burenhulp
Deze service vinden we ook in andere winkels en aanbiedingsplaatsen van diensten. Denk hierbij aan Marktplaats en het overbekende prikbord in de supermarkt. Er is echter een groot verschil met de LETS Ruilwinkel.
Men kan geholpen worden met formuleren van zowel een vraag als aanbod advertentie voor het vragen of aanbieden van hulp.  Heeft men hiervoor een groter bereik nodig dan de winkel zelf kan bieden dan is de komende tijd het digitale platform van WeHelpen.nl het (hulp)middel wat wij willen inzetten en gebruiken.
Eind 2015 is de Gemeente Dordrecht lid geworden van de landelijke WeHelpen coöperatie.
Sinds oktober 2016 is LETS Ruilwinkel een WOP (WeHelpen Ontmoetings Plek). Dit wil zeggen dat de winkel een van de plekken in Dordrecht is waar vragers en aanbieders even op neutraal terrein vrijblijvend en zonder verplichtingen kunnen kennismaken en kijken of ze met elkaar in zee willen gaan en of er een basis is om iets voor elkaar te betekenen.

Buurt- en wijkactiviteiten
Het draaien van de winkel vergt veel energie van vrijwilligers en participanten. Voor de samenhang in de buurt vinden wij het echter van groot belang dat de winkel zich manifesteert als belangrijke partner of initiator als het gaat om verbindingsactiviteiten in en voor de buurt. Denk hierbij aan activiteiten op straat zoals een wijkdag, een Sinterklaasviering of Kerstmarkt, een schoonmaakactie of evenementen als NL Doet, Burendag, Initiatief zoekt Nemer en ga zo maar door. Tenslotte zijn er ook in andere wijken soms wijkmarkten of evenementen waarbij wij aanwezig willen zijn om onze duurzaamheidsboodschap uit te dragen en bij nieuwe potentiële deelnemers en samenwerkingspartners op hun netvlies te komen.

Bestrijden van de gevolgen van armoede  –  Winkelen zonder geld door ruilen.
Ruilen is geen huilen – Om dit waar te maken heb je een waarderingssysteem nodig om ongelijkwaardig ruilen te voorkomen. De LETS ruilwinkel gebruikt een pasjes systeem waarop wordt vastgelegd hoeveel punten (tegoed) men heeft dat is verkregen met het inbrengen van goederen en/of het leveren van diensten c.q. arbeidskracht. Deze punten zijn in de winkel en bij diensten/klussen het betaalmiddel. Zij kunnen worden gebruikt voor het kopen van goederen of het laten verrichten van diensten.
Inmiddels is het concept van ruilen in de maatschappij alleen maar toegenomen en in vele vormen zichtbaar. Hoewel onze voorkeur uitgaat naar het gezellige, verbindende, fysieke en live ruilen is ruilhandel, weggeven etc. ook op internet enorm toegenomen. Vanwege gebrek aan vierkante meters in de winkel kunnen mensen bij ons wel adverteren op de website met een gratis advertentie.
LETS Ruilwinkel geeft mensen zo breed mogelijk de mogelijkheid om aan artikelen en klussenhulp te komen die anders moeilijk bereikbaar voor hen zou zijn omdat ze dat niet (zouden) kunnen betalen. Het gaat hun financiële draagkracht te boven. Dit materiële voordeel is er overigens niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor vrijwilligers, participanten en stagiaires bij de LETS Ruilwinkel.

Bieden van ontwikkelingsperspectief
De LETS Ruilwinkel is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur van de Stichting streeft naar een ‘platte’ organisatie waarbij alle vrijwilligers gehoord worden als het over belangrijke beslissingen gaat. Zowel het bestuur als het personeel in de winkel bestaat volledig uit vrijwilligers.
Het bestuur nodigt vertegenwoordigers van de vrijwilligers uit voor het bijwonen van bestuursvergaderingen en stimuleert regelmatig overleg met en tussen de vrijwilligers.  Zo is er maandelijks een vrijwilligersoverleg.
Het bestuur draagt zorg voor de begeleiding van de vrijwilligers. Deze begeleiding wordt sinds 2011 uitgevoerd door MEE Drechtsteden voor een beperkt aantal uren per week. Het bestuur streeft er naar, in goed overleg  met MEE Drechtsteden, begeleiding te borgen voor langere tijd.

Het aantal vrijwilligers in de winkel ( gemiddeld ongeveer 25) is de afgelopen jaren vrijwel constant gebleven.  De LETS Ruilwinkel biedt met name vrijwilligers de mogelijkheid op enig maatschappelijk vlak mee te doen met anderen en zo een tegenwicht te vormen tegen vereenzaming en verlies aan sociale cohesie. Daarnaast kunnen vrijwilligers kwaliteiten bij zichzelf ontdekken en ontwikkelen die anders misschien onbenut en ondergewaardeerd blijven.

leer-werkplekken
Bij de LETS Ruilwinkel zijn een aantal mensen aan het werk in een participatie traject. Voor hen is de winkel een ‘oefenplek’ waar zij kunnen leren of zinvolle dagbesteding kunnen hebben. Dat betekent bij ons heel praktisch en concreet bezig zijn zoals dat normaliter binnen een winkel nodig is. Dus enerzijds het ontwikkelen van  werknemersvaardigheden als samenwerken, nakomen van afspraken, zorgvuldig omgaan met werktijden, ofwel gestructureerd bezig zijn. Maar ook sociale vaardigheden:  omgaan met elkaar, klantvriendelijkheid, taken onderling verdelen en onderhandelen met klanten zoals  bijvoorbeeld bij de inname/uitgifte van goederen. Daarnaast zijn er werkzaamheden die structuur stimuleren, zoals het ordenen van artikelen, het categoriseren en sorteren, het schoonmaakwerk etc.
Ook worden vaardigheden ontwikkeld op gebied van hygiëne zoals het schoonhouden van winkel, koffietafel, keuken en algemene ruimten.
Wij bieden dus oefenplaatsen voor zo’n 5 à 8 participanten, in een mix met andere vrijwilligers, die moeilijk of niet (meer) plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt of die bijvoorbeeld de Nederlandse taal dagelijks (als aanvulling op taallessen) moeten leren gebruiken. We helpen op deze manier mensen aan een zinvolle en gerespecteerde plek in de maatschappij. De LETS is een erkend leerbedrijf (SBB) en kan/mag ook stagiaires begeleiden van MBO niveau 2 t/m 4.

6.    Samenwerking

In het kader van onze boodschap van verbinden en samenhang werken wij samen met organisaties en winkeliers in de buurt.  Dit doen wij liefst zo doelgericht en taakbewust mogelijk. Met organisaties in de wijk/buurt, zoals het sociaal team Krispijn, De Buitenwacht en De Groeituinen, is er een intensieve samenwerking gericht op verbindingsactiviteiten in de wijk (in straten of op pleinen), of bij activiteiten van en op elkaars locatie. Dit bevordert ieders bereik en bekendheid bij moeilijk bereikbare doelgroepen. Bijvoorbeeld voor een armoededebat , paneldiscussie voor bv. gemeenteraadsverkiezingen of bij activiteiten als NL Doet en Burendag.

De samenwerking dient om het bereik te vergroten en om als ruilwinkel een actieve en zichtbare rol te vervullen in de wijk Krispijn en Dordt West t.b.v. verbetering van de buurt en bevorderen van contacten in de buurt.

Verder wordt om de omgeving van de winkel gezelliger te maken en de buurt te verbeteren op diverse momenten in het jaar samengewerkt met de winkeliers van het J.P. Heijeplein.

Sinds eind 2016 werkt de LETS Ruilwinkel samen met de “Huisraadbank”. Zij zijn een stichting op christelijke grondslag. De Huisraadbank haalt één keer per week de kleding op die naar Gebotex gebracht moet worden. De Huisraadbank krijgt hiervoor een vergoeding en de LETS ruilwinkel is verzekerd van een constante afvoer van de overbodige kleding. Door deze samenwerking heeft de LETS ruilwinkel geen bus meer nodig aangezien die teveel op de begroting drukte.

7.    Financiën en begroting

De LETS Ruilwinkel levert, gelet op de aard van de transacties in de winkel geen inkomsten op. Er zijn  noodzakelijke uitgaven zoals huisvesting, energie en water, organisatie, kantoorkosten en activiteitenbudget voor bekostiging van het activiteitenprogramma van de LETS Ruilwinkel.

Het bestuur streeft naar een meer structurele financiering van de vaste lasten van de winkel en tracht dan ook te komen tot meerjarenafspraken in het belang van de continuïteit van de winkel.

De Stichting is voor de exploitatie van de winkel afhankelijk van fondsen, subsidies en donaties. Alle verworven middelen worden geïnvesteerd in specifieke projecten, de winkel, of exploitatiekosten.

Het bestuur besteedt de komende periode aandacht aan relaties met nieuwe financiële partners. Daartoe wordt het overleg, naast het bedrijfsleven en de woningcorporaties, geïntensiveerd met de gemeente Dordrecht (duurzaam ondernemen, armoedebestrijding, sociale activering, invulling community jobs), het onderwijs (Onderwijs: bieden van leer- werkplekken, MBO/HBO stageplekken, maatschappelijke stages) en de hulpverlening (Bieden van zinvolle dagbesteding en opdoen van werkritme door werken in de winkel.)

De LETS Ruilwinkel ontvangt geen subsidie van rijk-, provincie of gemeente. Dit geeft het immer terugkerende dilemma dat de exploitatie van de winkel een spannend krachtenveld is. In de winkel gaat immers geen geld om maar punten. Daarmee kunnen wij geen huisvestingslasten en andere exploitatiekosten betalen. Wij moeten dus altijd op zoek naar financiële steun om de winkel te kunnen laten voortbestaan.

Deze hebben wij tot op heden, d.w.z. de afgelopen 6 jaar, mogen ontvangen van:

 • Trivire (betaalt een deel van de huur van het huidige winkelpand)
 • Woonbron (idem een deel van de huur)
 • HVC, (brengt als donatie de vuilophaal en containerkosten niet in rekening)
 • RABO fonds (heeft in 2013 eenmalig een bedrag toegekend voor de exploitatie van de winkel)
 • Wijkwinkel Crabbehof (heeft een donatie gedaan)
 • Oranje Fonds (heeft in 2014 projectsubsidie toegekend voor “ Verbindingen en Dienstenruil”
 • De Sociale Dienst Drechtsteden via financiering van begeleiding van Participatieplekken bij de LETS Ruilwinkel.
 • Gebotex neemt kleding af die niet de winkel in kan.
 • Homeflex heeft eenmalig een schenking gedaan.
 • MEE Drechtsteden stelt jaarlijks professionele begeleidingsuren beschikbaar t.b.v werving en begeleiding van vrijwilligers en participanten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

DEEL DEZE PAGINA